Thông Báo Của UBND

Tên thông báo Ngày hiệu lực
Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về phòng chống dịch covid 19 (phiên họp 44) 29/07/2020
Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về phòng chống dịch covid 19 (phiên họp 43) 28/07/2020
Thông báo về thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid - 19 22/07/2020
Thông báo tuyển sinh năm 2020 - 2021 trường Mầm non Yết Kiêu 23/07/2020
TB v/v chi trả hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc do ảnh hưởng bởi đại dịch covid - 19 (đợt 4) phường Yết Kiêu 16/07/2020
TB 120 Thông báo niêm yết công khai danh sách người lao động không có giao kết hợp đồng, lao động bị mất việc làm do dịch Covid 19 đủ điều kiện nhận hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg 14/07/2020
Thông báo về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trong công tác thực hiện chính sách hỗ trợ do Đại dịch Covid - 19 13/07/2020
TB v/v chi trả hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc do ảnh hưởng bởi đại dịch covid - 19 (đợt 2, đợt 3) phường Yết Kiêu 03/07/2020
Niêm yết công khai danh sách người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do dịch Covid-19 đủ điều kiện được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, ngày 24/4/2020 của Thủ 03/07/2020
Niêm yết công khai danh sách người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do dịch Covid-19 đủ điều kiện được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, ngày 24/4/2020 của Thủ 02/07/2020
THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHỐI HỢP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRONG CÔNG TÁC XÉT DUYỆT CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID - 19 22/06/2020
THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG DỊCH COVID - 19 VÀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NGƯỜI NHẬP CẢNH TRÊN ĐỊA BÀN 30/06/2020
THÔNG BÁO KẾT LUẬN HỘI NGHỊ GIAO BAN BCĐ HỖ TRỢ CHINH SÁCH NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID - 19 25/06/2020
Thể lệ cuộc thi ảnh " Tự hào Hà Nội 20/11/2018
Thông báo công tác tổng điều tra dân số 2019 19/11/2018
Các kỹ năng an toàn PCCC 04/05/2018
Dịch vụ công mức độ 4 31/07/2018
Một số kết quả nổi bật công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018 phường Yết Kiêu 16/06/2018
Văn bản thu hồi thuốc 05/07/2018
Thông báo về hoạt động quảng cáo, viết đặt biển hiệu tại các cơ sở kinh doanh trên địa bàn quận Hà Đông

Trang