Thông báo niêm yết công khai danh sách người lao động không có giao kết hợp đồng, lao động bị mất việc làm do dịch Covid 19 đủ điều kiện nhận hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24

Xem thêm văn bản