Quyết định kiện toàn nhân sự các Ban chỉ đạo thực hiện 6 chương trình, đề án của Ban chấp hành Đảng bộ Quận khóa XX