DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ KHÓ KHĂN DO ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH COVID-19 ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG BỊ MẤT VIỆC LÀM THÁNG 4/2020 (Kèm theo Thông báo số 103/UBND-LĐTBXH ngày 23/06/2020 của UBND phường Yết